Grant y Ras – 45 Mudiad yn derbyn Arian o Ras 2016!

45 MUDIAD YN DERBYN GRANT I HYRWYDDO’R GYMRAEG

Mae 45 o sefydliadau cymunedol dros Gymru wedi derbyn grant er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn eu hardaloedd diolch i’r arian a godwyd yn Ras yr Iaith yn 2016.

Cafodd ail Ras yr Iaith ei chynnal rhwng 6 – 8 Gorffennaf 2016 gan godi dros £14,000 er mwyn cryfhau’r Gymraeg yn ein cymunedau. Buodd cannoedd o bobl yn rhedeg drwy 25 tref a phentref rhwng Bangor a Llandeilo gan uno’n gwlad gyda Baton yr Iaith. Codwyd yr arian wrth i fusnesau, teuluoedd a chymdeithasau dalu £50 i noddi pobl i redeg km neu fwy.

Yn codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg, hyrwyddo iechyd corfforol a chryfhau ein cymunedau, mae Ras yr Iaith yn cael ei chynnal pob dwy flynedd. Yn ychwanegol i godi proffil yr iaith drwy gynnal ras o’r fath, mae Ras yr Iaith yn rhannu unrhyw elw a wnaed ar ffurf grantiau hyd at £750 i grwpiau neu fentrau sy’n hybu neu ddefnyddio’r iaith. Datganiad llawn.

Y MUDIADAU I DDERBYN GRANTIAU RAS YR IAITH FESUL ARDAL:

Ardal Diwrnod 1 (Gwynedd a Sir Conwy):
Menter Iaith Bangor
Dawns i Bawb
Partneriaeth Ogwen
Corwst
Ymgyrch Llanrwst
Y Dref Werdd
Ysgol y Moelwyn
Clwb Rygbi Merched y Bala
Urdd Meirionydd
Sesiwn Fawr Dolgellau
Cylch Meithrin Dysynni

Ardal Diwrnod 2 (Ceredigion):
Cwmni Theatr Arad Goch
Dolen Teifi Llandysul
Eisteddfod Castell Newydd Emlyn a’r Cylch
Theatr Troedyrhiw Llanbed
Cylch Meithrin Talybont
Fforwm Ieuenctid Ceredigion
Cylch Meithrin Aberystwyth
Geidiaid Aberteifi
Merched y Wawr Castell Newydd Emlyn
Clwb Hoci Llandysul
Clwb Ffermwyr Ifanc Trefgaron
Cantorion Aberystwyth
Ysgol Gyfun Aberaeron
Gŵyl y Cynhaeaf
Cylch Meithrin Pontrhydfendigaid
TregaRoc
Eisteddofd Tregaron
Merched y Wawr Mynach
Gŵyl Nol a Mlan
Cylch Meithrin Felinfach

Ardal Diwrnod 3 (Sir Benfro a Sir Gâr):
Cylch Meithrin Dinbych y Pysgod
Merched y Wawr Ffynonygroes
Eisteddfod Crymych
Gŵyl y Gwter Fawr Rhydaman
Dawnswyr Penrhyd Rhydaman
Ysgol Dyffryn Aman
Cylch Meithrin Llanybydder
Pwyllgor Shwmae Sir Benfro
Clwb Ieuenctid Glanaman
Urdd Port Talbot
Gŵyl Hanes i Blant
Ysgol Bro Ingli
Ysgol y Preseli
Cylch Meithrin Drefach Felindre

DIOLCH i bawb bu’n rhedeg, noddi, stiwardio a chefnogi! Gyda’n gilydd rydym yn gryf!

___________________________________________________________________________

Agor Ceisiadau Grantiau Hyrwyddo’r Gymraeg Ras yr Iaith 2016  

Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w rannu ar ffurf grantiau. Mae’r grantiau ar agor i unrhyw fudiad neu gymdeithas yn ardaloedd y ras eleni, sydd am wneud cais fydd yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Rhedodd dros 2,000 o unigolion y ras eleni, dros 3 diwrnod o Fangor yn y Gogledd i Landeilo yn y De.

Prif Fanylion y Grantiau:

● Grantiau ar gael o £50 i £750

● Rhaid i arian y grant fod ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg

● Rhaid i’r gymdeithas neu ddigwyddiad sy’n elwa o’r grant fod o fewn dalgylch agos i’r ardaloedd ble gynhaliwyd y Ras yng Ngorffennaf 2016, sef:

Yn y Gogledd: Bangor, Bethesda, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, Y Bala, Dolgellau, Machynlleth. ● Ceredigion ● Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Chastell Nedd Port Talbot

Dyddiad cau ceisiadau grant yw 12pm Dydd Gwener y 3 Chwefror 2017.

● Ewch i dudalen Datganiad i’r Wasg am y manylion llawn.

 

DIOLCH! RAS 2016 – LLWYDDIANT MAWR! 

Diolch i’r holl redwyr, noddwyr, stiwardiaid a chefnogwyr. Roedd yr ail Ras yr Iaith yn llwyddiant mawr. Roedd yn fwy nag erioed (3 diwrnod nid 1) ac yn rhedwg drwy mwy o drefi nag erioed (25 nid 9).

Cewch gip ar rai o’r ffotograffau a clipiau o rhaglen Heno ar ein tudalen Facebook.

Dyma rai o’r prif bwyntiau:

● 25 Tref mewn 3 diwrnod o’r Gogledd i’r De drwy 7 cyngor sir gwahanol
● 2,000 yn rhedeg
● 250 noddwr km
● 250 stiward ar hyd y llwybr
● 3,000+ yn cefnogi ar hyd y ffyrdd ac yn y seremoni ddechreuol, noson Aberteifi a chyngerdd cloi yn Llandeilo
● Twitter – o lansiad y Ras ar 19 Mai hyd at 19 Gorffennaf cafwyd 202.600 gwyliad (impressions)

 

Harbwr Dinbych y Pysgod

Harbwr Dinbych y Pysgod

Cynheliwyd yr ail Ras yr Iaith rhwng 6 – 8 Gorffennaf 2016. Byddwn yn rhedeg drwy 25 tref a phentref rhwng Bangor a Llandeilo. Ie, o’r De i’r Gogledd gan uno’n gwlad gyda Baton yr Iaith.

Diolch i’r Mentrau Iaith lleol ac i grwpiau cymunedol Gwynedd, daeth y Ras â hwyl a hyder i’r Gymraeg. Cofiwch, mae’n agored i bawb – siaradwyr rhugl, dysgwyr a phawb sy’n cefnogi’r iaith.

Diwrnod 1 – Mercher 6 Gorffennaf: Bangor, Bethesda, Betws-y-Coed, Llanrwst, Blaenau Ffestinog, Y Bala, Dolgellau, Machynlleth.

Diwrnod 2 – Iau 7 Gorffennaf: Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Ceinewydd, Llandysul, Castellnewydd Emlyn, Aberteifi

Diwnod 3 – Gwener 8 Gorffennaf: Crymych, Arberth, Dinbych-y-Pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Rhydaman, Brynaman, Llanymddyfri, Llandeilo

Ewch at Llwybr y Ras i weld beth yw’r route, a sbeciwch yn ‘Pwy sy’n Rhedeg a Noddi‘ i weld pwy sy’n cefnogi’r Gymraeg yn eich cymuned chi.

Ond yn fwy na dim – dewch gyda ni wrth i ni redeg dros Gymru a phasio baton yr iaith ymlaen!

 
_________________________________________________________________________

Ras 2014

Cynhaliwyd Ras yr Iaith gyntaf ar 20 Mehefin 2014.  Rhedwyd drwy 9 tref mewn 1 diwrnod! A diolch i ymdrech pawb rydym wedi gallu rhannu’r elw o’r arian a gasglwyd gan noddwyr y Ras a’i roi nôl £4,000 fel grantiau i hyrwyddo’r iaith Gymraeg!

● 9 Tref mewn diwrnod
● 1,000 yn rhedeg
● 117 noddwr km
● 150 stiward
● 2,000+ yn cefnogi ar hyd y ffyrdd ac yn y seremoni ddechreuol a diwedd
● Twitter – cyrraeddiad dros tridiau: 16,900+ cyfrif a 27,000+ gweliad

Castellnewydd Emlyn - croesi'r bont

Dyma’r Ras gyntaf erioed dros yr iaith Gymraeg. Pasiwyd baton yr iaith ymlaen. Yn ystod y dydd, rhedodd hyd at 1,000 o bobl o Senedd-dy Glyndwr ym Machynlleth trwy canol trefi Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi. Nid ras gystadleuol oedd hon. Yr enillydd oedd yr iaith Gymraeg, ein cymunedau a’n hiechyd wrth i ni dynnu pobl o bob cefndir at ei gilydd.

 

Y Pethau Pwysig!

- Pwy sy’n noddi a rhedeg? - cymerwch gip i weld pwy sy’n cefnogi’r Ras a’r iaith Gymraeg yn eich ardal chi!

- Beth yw llwybr y Ras? - lle fydd y rhedwyr a faint o’r gloch

- Eisiau rhedeg, stiwardio neu helpu? Ffoniwch 01545 572350 neu post@rasyriaith.cymru 

Mwynhewch Gân Ras yr Iaith, ‘Ymlaen, Ymlaen’ a gyfansoddwyd gan Dewi Pws.

Mae rhagor am y Gân, y fideo a’r geiriau yma.

Beth yw’r Ras 2016?

Mae Ras yr Iaith yn dilyn ôl traed rasus llwyddiannus iawn eraill yn yr Iwerddon, Llydaw a Gwlad y Basg. Mae’n amser i ni nawr redeg dros ein hiaith.

Ymunwch – rhedwch gilomedr neu fwy; prynwch gilomedr ar ran eich clwb, busnes, ysgol neu gymdeithas. Helpwch ni wrth stiwardio, gyrru neu godi posteri. Trefnwch ddigwyddiad ar hyd y daith. Ond yn fwy na dim, ymunwch yn yr hwyl wrth i ni weld miloedd o bobl yn hen ac ifanc, siaradwyr Cymaeg dysgwyr neu di-Gymraeg, gwlad a thref a phob cefndir yn rhedeg dros yr iaith Gymraeg.

Dathlwn fod y Gymraeg yn iaith fyw a’n bod ni yma o hyd!

S4C BT Cronfa Loteri Fawr Prifysgol Aberystwyth Sefydliad Cymunedol Mentrau Iaith Cymru Cyngor Tref Aberystwyth Llaeth y Llan

Derbynwyd cefnogaeth arbennig i’r Ras gan: Fentrau Iaith Gorllewin Sir Gâr, Penfro, Maldwyn, Conwy a Dinefwr a hefyd mudiadau Hunaniaith, Y Dref Werdd, Canolfan yr Urdd Glan-llyn a’r Sesiwn Fawr.