Grantiau Ras yr Iaith

RasYrIaith2018_Baner copy

 Ffurflen Grant Ras yr iaith 2018 yma!

Mae Ras yr Iaith a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig y cyfle i fudiadau a grwpiau cymunedol  geisio am grant er mwyn hybu’r Iaith Gymraeg yn eu cymunedau.

Ym mis Gorffennaf 2018, rhedodd dros 2,000 o bobl o 15 tref, yn cynnwys Wrecsam, Porthaethwy, Bangor, Llanrwst, Machynlleth, Aberystwyth, Hwlffordd, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanelli, Ystradgynlais, Pontardawe, Clydach, Porthcawl, a Caerffili, i ddathlu’r iaith Gymraeg. Mae grantiau rhwng £150 a £750 ar gael i fudiadau sydd wedi’u lleoli yn ardaloedd y trefi uchod, yn dilyn cais fydd yn dangos blaenoriaeth at hyrwyddo’r Gymraeg.

Dywed Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith.

“Wedi llwyddiant Ras yr Iaith am y trydydd tro eleni, rydym yn falch o weld y ras yn enhangu dros y blynyddoedd i ardaloedd newydd o’r wlad. Rydym yn gobeithio gweld y ras yn tyfu eto yn 2020. Rhan bwysig o Ras yr Iaith yw dosbarthu grantiau o’r arian a godwyd yn ystod y ras i fudiadau lleol er mwyn hyrwyddo’r iaith Gymraeg a chynyddu’r defnydd ohoni. Rydym yn falch i allu gwahodd mudiadau eto eleni i ymgeisio am y grantiau”

Dywed Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru;

“Roedd hi’n braf iawn eleni gallu dechrau a gorffen y ras yn y Dwyrain gyda’r Mentrau Iaith yn yr ardaloedd hynny yn trefnu cymal am y tro cyntaf. Roeddem yn hapus iawn i groesawu Ras yr Iaith i’r rhanbarth er mwyn gwasgaru neges y Ras i lefydd newydd. Mae’r Mentrau yn falch iawn o chwarae rhan bwysig wrth drefnu Ras yr Iaith. Mae’r ras yn gyfle gwych i’r cyhoedd wirfoddoli yn y Gymraeg ac er mwyn y Gymraeg, rhywbeth rydym yn canolbwyntio arno fwyfwy wrth drefnu Ras yr Iaith 2020.”

Gwirfoddolwyr

Roedd neges Ras yr Iaith 2018 yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwirfoddolwyr tuag at y Gymraeg, felly, yn ychwanegol eleni, mae yna bwyslais ar ddefnydd gwirfoddolwyr fel rhan amodol o’r ceisiadau  grant.

Hoffai Rhedadeg Cyf a Mentrau Iaith Cymru, trefnwyr y ras, ddiolch i’r prif noddwr cenedlaethol, BT, ac ein noddwyr cenedlaethol eraill, Prifysgol Aberystwyth, Tinopolis, Llaeth y Llan, Swyddfa Comisiynydd Yr Heddlu a Throsedd Gwent, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Brecon Carreg, Golwg, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Diolch hefyd i’r mudiadau, sefydliadau, a chwmnïau lleol a noddodd y ras, ac i’r rhedwyr a’r gwirfoddolwyr am wneud y digwyddiad yn bosib.

Dyddiad cau y ceisiadau yw 08/02/2019

Dyma ddywed rhai fu’n llwyddianus i gael derbyn grant Ras yr Iaith 2016

Wyn a Paula Williams, Perchnogion Tir a Môr:

“Fel cwmni dwyieithog yma yn Llanrwst, rydyn ni’n fach o fod yn un o noddwyr lleol Ras yr Iaith. Roedd y digwyddiad yn un cyffrous, a mi oedd o’n braf cefnogi plant yr ysgol a pobl leol wrth iddyn nhw redeg heibio’r siop yn dathlu’r Gymraeg.”

Gwydion ap Wynn, Rheolydd Priosect y Dref Werdd:

“Roedd derbyn y grant ariannol gan Ras yr Iaith yn gymorth mawr i’r Dref Werdd wrth i ni drefnu ein digwyddiad cymunedol, Bwrlwm Bro yn 2017. Aeth yr arian tuag at sicrhau diwrnod hynod llwyddiannus i drigolion Bro Ffestiniog wrth hyrwyddo’r iaith Gymraeg ac gwaith ein prosiect a mudiadau eraill. Roedd ceisio am yr arian yn rhwydd iawn a byddwn yn annog unrhyw menter arall i ymgeisio ac i hyrwyddo’r iaith.”

Dylan Lewis, Pennaeth Adran y Gymraeg Ysgol Uwchradd Dyffryn Aman:

“Roedd disgyblion yr ysgol wrth eu bodd yn cymryd rhan yng Nghymal Rhydaman o Ras yr Iaith a chael bod yn rhan o ddigwyddiad Cymraeg oedd mor weladwy i bawb yn yr ardal. Y llynedd, roeddem wedi cynnal AMANWYL, sef diwrnod o weithgareddau Cymraeg llawn hwyl i ddisgyblion blwyddyn naw. Roedd yr arian wedi sicrhau ein bod wedi gallu gwahodd Mari Mathias i berfformio, a Marc Griffiths i sylwebu’n Gymraeg yn ystod y dydd gan hwyluso’r trefniadau a sicrhau bod y Gymraeg yn amlwg ac yn glywadwy. Roedd ymgeisio am y grant yn hawdd. Daethom o hyd i’r ffurflen ar y wefan, nodi arni ein cynlluniau ynglyn ag hyrwyddo’r Gymraeg, a’i danfon yn ôl erbyn y dyddiad cau. Ymhen rhai wythnosau, fe gawson y newyddion da drwy ebost ein bod yn derbyn £400! Anhygoel.”

AMODAU GRANT RAS YR IAITH 2018/19

A. CANLLAWIAU

 • Gofynnir i chi ddarllen y wybodaeth isod a llenwi’r ffurflen cais am grant.

 • Cofiwch gynnwys gopi o fantolen ddiwethaf cyfrif banc a chyfansoddiad eich cymdeithas neu sefydliad.

 • Os oes unrhyw gwestiwn cysylltwch â ni- manylion isod.

 • Os bydd eich cais yn llwyddiannus yna byddwn yn danfon ffurflen fer arall atoch i’w llenwi wedi i arian eich grant gael ei wario yn profi i chi wario’r arian yn ôl amodau’r grant.

 B. AMODAU

Mae gan Ras yr Iaith hyd at £7,000 i’w roi allan ar ffurf grant. Dyddiad Cau 12pm Dydd Gwener y 8fed o Chwefror 2019.  

Mae rhai amodau:

 1. £750 fydd uchafswm grant unigol i unrhyw gymdeithas.

 2. £150 fydd lleiafswm unrhyw grant.

 3. Rhaid i arian y grant fod ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

 4. Rhaid i’r gymdeithas neu ddigwyddiad sy’n elwa o’r grant fod o fewn dalgylch agos i’r ardaloedd ble gynhaliwyd y Ras yng Ngorffennaf 2018, sef:

Yn y Gogledd: Wrecsam, Porthaethwy, Bangor, Llanrwst, Machynlleth, Aberystwyth.

De Orllewin: Hwlffordd, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanelli

De Orllewin / de ddwyrain: Ystradgynlais, Clydach, Pontardawe, Porthcawl, Caerffili

 1. Rhaid gwario’r arian cyn diwedd 31ain o Rhagfyr 2019.  

 2. Nid yw’r arian grant i’w dalu am nwyddau neu ddeunydd sydd wedi eu talu amdanynt cyn derbyn y grant.

 3. Croesewir ceisiadau am grant gan gymdeithasau neu ddigwyddiadau sydd eisoes mewn bodolaeth ond rhoir ystyriaeth arbennig i ddigwyddiad newydd neu gymdeithas sy’n hyrwyddo’r Gymraeg mewn ffordd arbennig neu rai llai ei defnydd e.e.:  a. Digwyddiad torfol newydd

 1. Er budd hyrwyddo’r Gymraeg ymysg pobl ifanc

 2. Er budd hyrwyddo’r Gymraeg ymysg rhan o gymdeithas nad sydd fel rheol yn derbyn cefnogaeth gan y Gymraeg neu nad sydd efallai wedi bod yn rhan o brif-ffrwd diwylliant Gymraeg

 1. Bydd angen dangos sut ceir gwaddol o’r grant h.y. nad digwyddiad ‘one off’ yn unig ydyw. Ni roddir grant fel gwobr mewn cystadleuaeth.

 2. Bydd y sawl sy’n llwyddiannus yn profi bod gwirfoddolwyr yn rhan o’r weithgaredd, bydd angen dangos tystiolaeth o hyn.

 3. Wrth dderbyn y grant byddwch yn cydsynio i Rhedadeg Cyf, Y Mentrau Iaith a Ras yr Iaith ddefnyddio’r wybodaeth ac unrhyw ddelweddau er mwyn hyrwyddo Ras yr Iaith mewn unrhyw ffordd, unrhyw gyfrwng (print, we, Facebook ayyb) ac unrhyw le.

 4. Wrth dderbyn yr arian byddwch yn cytuno i Rhedadeg Cyf, Mentrau Iaith Cymru a Ras yr Iaith hysbysu’r wasg a’r cyfryngau o’ch grant.

 5. Wrth dderbyn y grant byddwn yn disgwyl i chi roi cydnabyddiaeth i Ras yr Iaith ac Mentrau Iaith Cymru ar lafar ac ar ffurf logo os bydd hynny’n addas. Gofynnwn i chi hefyd hysbysu pobl o’ch llwyddiant gyda’r grant ar ffurf stori i’r wasg (e.e. papur lleol, papur bro, cylchlythyr) a’r cyfryngau cymdeithasol (e.e. gwefan newyddion, tudalen Facebook) gyda dolen i dudalen wefan, Facebook neu Twitter Ras yr Iaith.

Edrychwn ymlaen i dderbyn eich cais am grant Ras yr Iaith! Cofiwch mai 12pm dydd Gwener y 8fed o Chwefror 2019 yw’r dyddiad cau. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes unrhyw gwestiwn.

Fflur Davies, Mentrau Iaith Cymru, Y Sgwar, Llanrwst, CONWY LL26 0LG

Ffôn: 01492 643 401

fflur@mentrauiaith.cymru

Lledu’r Gair…

Heledd ap Gwynfor yn cael ei chyfweld gan Mari Grug am grantiau Ras yr Iaith ddarlledwyd ar raglen Heno 8/1/19 (ydy, mae Heledd yn fyr ac angen bocs i sefyll arno!)

cyfweliad 8.1.19

Gweinyddir grant Ras yr Iaith gan Rhedadeg Cyf, cwmni nid-er-elw. Rhif 07319257.

Twitter
Welsh Rugby Union 🏉 @WelshRugbyUnion
Mae 250 o ysgolion gynradd wedi ymuno a #DosbarthDigidolWRU i adael etifeddiaeth rygbi a diwylliant @Cymraeg. Ymu… twitter.com/i/web/status/1…
Lansiad Dosbarth Digidol Undeb Rygbi Cymru yn Ysgol Santes Tudful gyda chwaraewyr rhyngwladol Cymru @samwarburton_twitter.com/i/web/status/1…
Hansh @hanshs4c
🔥PODLEDIAD FFANIBOWAN!🔥 Trafod y diafol yn dod am de, cyfnod y blodau a mis baner Siapan. @HeleddWatkins a… twitter.com/i/web/status/1…
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis