Thanks from organisations for Race Grants

Grantiau ar gyfer Mudiadau

Ym mis Gorffennaf 2018, rhedodd dros 2,000 o bobl o 15 tref, yn cynnwys Wrecsam, Porthaethwy, Bangor, Llanrwst, Machynlleth, Aberystwyth, Hwlffordd, Caerfyrddin, Rhydaman, Llanelli, Ystradgynlais, Pontardawe, Clydach, Porthcawl, a Caerffili, i ddathlu’r iaith Gymraeg. Dyfarnwyd grantiau rhwng £150 a £750 i fudiadau sydd wedi’u lleoli yn ardaloedd y trefi uchod, wedi dilyn cais oedd yn dangos blaenoriaeth at hyrwyddo’r Gymraeg.

Dywed Siôn Jobbins, Cadeirydd Ras yr Iaith.

“Wedi llwyddiant Ras yr Iaith am y trydydd tro eleni, rydym yn falch o weld y ras yn enhangu dros y blynyddoedd i ardaloedd newydd o’r wlad. Rydym yn gobeithio gweld y ras yn tyfu eto yn 2020. Rhan bwysig o Ras yr Iaith yw dosbarthu grantiau o’r arian a godwyd yn ystod y ras i fudiadau lleol er mwyn hyrwyddo’r iaith Gymraeg a chynyddu’r defnydd ohoni. Rydym yn falch i allu gwahodd mudiadau eto eleni i ymgeisio am y grantiau”

Dywed Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru;

“Roedd hi’n braf iawn eleni gallu dechrau a gorffen y ras yn y Dwyrain gyda’r Mentrau Iaith yn yr ardaloedd hynny yn trefnu cymal am y tro cyntaf. Roeddem yn hapus iawn i groesawu Ras yr Iaith i’r rhanbarth er mwyn gwasgaru neges y Ras i lefydd newydd. Mae’r Mentrau yn falch iawn o chwarae rhan bwysig wrth drefnu Ras yr Iaith. Mae’r ras yn gyfle gwych i’r cyhoedd wirfoddoli yn y Gymraeg ac er mwyn y Gymraeg, rhywbeth rydym yn canolbwyntio arno fwyfwy wrth drefnu Ras yr Iaith 2020.”

Mudiadau llwyddiannus 2018

Ymhlith y mudiadau / sefydliadau fu’n llwyddiannus i gael derbyn grant Ras yr iaith 2018, mae’r canlynol:

Ysgol Cae’r Elen, Hwlffordd

“Bu disgyblion Caer Elen wrthi [wythnos gyntaf mis Mawrth 2019] yn cynnal Wythnos Cyfoethogi Cymreictod. Roedd yr wythnos yn cynnwys amryw o weithgareddau i holl ddisgyblion yr ysgol, er enghraifft Parêd Gŵyl Dewi, diwrnod cadw’n iach drwy’r Gymraeg – gweithdy Yoga Anifeiliaid a sesiwn gan Mr Vaughan, diwrnod y llyfr, sesiwn gyda Marc Griffiths o CymruFM a llawer mwy. Dyma luniau i chi o rai o’r gweithgareddau.

Hoffai Ysgol Caer Elen ddiolch i Ras yr Iaith am y cymorth wrth gynnal yr wythnos hon.”

 

cerdded chwarae gweithio gwyl Ddewi marc gyda phlant plant gwyl Ddewi plant yn yr ysgol

Gŵyl Aber, Aberystwyth

“Roedden ni fel criw bach wedi bod yn trafod y posibilrwydd o gynnal Gŵyl Aber ers peth amser, ond heb gael yr hyder i fynd amdani o ddifrif. Ras yr Iaith oedd y partner cyntaf i gynnig cefnogaeth ariannol i’r ŵyl, ac er i ni fod yn ffodus i gael cefnogaeth o gyfeiriadau eraill wedi hynny, Ras yr Iaith roddodd yr hwb oedd angen arnom i fwrw mlaen a threfnu’r digwyddiad. Yn syml iawn, fyddai’r ŵyl heb ddigwydd oni bai am gefnogaeth Ras yr Iaith.”

diolch am gefnogaeth plant gyda baner RyI poster Gwyl Aber tweet yn diolch tyrfa

Gwirfoddolwyr

Roedd neges Ras yr Iaith 2018 yn canolbwyntio ar bwysigrwydd gwirfoddolwyr tuag at y Gymraeg, felly, yn ychwanegol eleni, mae yna bwyslais ar ddefnydd gwirfoddolwyr fel rhan amodol o’r ceisiadau  grant.

Hoffai Rhedadeg Cyf a Mentrau Iaith Cymru, trefnwyr y ras, ddiolch i’r prif noddwr cenedlaethol, BT, ac ein noddwyr cenedlaethol eraill, Prifysgol Aberystwyth, Tinopolis, Llaeth y Llan, Swyddfa Comisiynydd Yr Heddlu a Throsedd Gwent, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Brecon Carreg, Golwg, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Diolch hefyd i’r mudiadau, sefydliadau, a chwmnïau lleol a noddodd y ras, ac i’r rhedwyr a’r gwirfoddolwyr am wneud y digwyddiad yn bosib.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in News
Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis