2018

Diolch yn fawr i’r cwmniau cenedlaethol canlynol am noddi Ras yr Iaith yn ei gyfanrwydd – yr holl gymalau!

Ein prif noddwr eleni yw: Cwmni BT – British Telecommunications – diolch yn fawr eleni eto.

BT

Dyma ein noddwyr cenedlaethol am 2018:

Aber Uni logo 3d with 1872

TinopolisLOGO_RGB

Llaeth y Llan

Logo cppc Gwent

OPCC Master Logo High Res(transparent background)Com Heddlu Dyfed Powys

Brecon-CarregBC_Logo_RGB-01

mastgolwg-Golwg

Print

 

Diolch i’r mudiadau, sefydliadau a chwmiau lleol sydd wedi noddi cymalau! Dyma nhw fesul cymal:

Aberystwyth – Gwesty’r Marine; Gary the Butcher / Gary y Cigydd; Gwesty’r Porth, Llandysul; Siop Rhiannon; Siop y Pethe; Siop Inc; Morgans y Cigydd; Y Banera; Baravin; UCAC; Four Cymru; Undeb Credyd Plaid Cymru; Pysgoty; Insurance Wales; Y Llew Du; Cymraeg i Oedolion; Gwe  Cambria; Gwesty Cymru; Y Lolfa; Clwb Rygbi Aber; Canolfan y Celfyddydau; Canolfan Dysgu Cymraeg; Aberystwyth ar y blaen; Cyngor Tref Aber; Prifysgol Aber; Merched y Wawr; Cymdeithas Staff Cymraeg Prifysgol Aber; Mudiad Meithrin; Côr ABC; Arad Goch; Pensiynwyr Aber.

Caerfyrddin – Castell Howell; S4C; Trysor; CFfI Sir Gâr; Cyngor Tref; Cyngor Sir Gâr; Clwb Judo Llangynnwr; Yr Atom

Wrecsam – Swyddle; Professor Llusern; Amser Babi ABC; Mudiad Meithrin; Prifysgol Glyndŵr

Hwlffordd – Swyddle; Bwrdd Iechyd Hywel Dda; MISB; Cyngor Sir Benfro; Pritchard a’i gwmni; Coleg Sir Benfro; Dysgu Anffurfiol Sir Benfro.

Caerffili – Swyddle; Horizon Digital Media ltd; Tower Print; Jansan

Clydach - Cyngor Cymuned Clydach

Bangor – Huws Gray; Cymen; Cwmni Da

Machynlleth - Clwb Ymarfer Sinema Tywyn; Caffi Cletwr Tre’r Ddôl.

Llanrwst - Caffi Contessa; Clwb Rotary Dyffryn Conwy; Bys a Bawd; Becws Scilicorns; Spar; Tir a Môr; Siop Iechyd; Cyfieithu Cymunedol cyf

Rhydaman - Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman; Eglwysi Plwyf Betws; Ismooth Cafe; Morgan Marine; TRJ

Porthcawl - Cyngor Bwrdeistref Pen y bont ar Ogwr; Dunraven Windows; Braceys Builders Merchant; Lleisiau Llidiard

Ystradgynlais - Clee Tompkinson Francis; Cyngor Sir Powys

Porthaethwy - Cynghorwyr sir dros ward Aethwy – Meirion Jones, Alun Mummery a Robin Wyn Williams; Nicola Roberts; Peter Davies; Aaron Morris; Nia Thomas

Llanelli - Cyngor Sir Gâr; DPA Law Llanelli; Hefin Williams Trefnwr Angladdau Pontyberem; Tuff Treads Pontyberem; Raymonds Seat Pontyberem; Florist Barrie Hughes Pontyberem; Sam Burton Plant Hire

Mentrau Iaith Brecon Carreg Llaeth y Llan Golwg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys BT Prifysgol Aberystwyth Tinopolis